ระบบประกาศเสียงตามเวลา

การประกาศเสียงตามเวลาคือความยุ่งยากขอมนุษย์อย่างนึ่งก็ว่าได้ เช่น การต้องกดออดทุกเช้าเรียกเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าในโรงเรียน การประกาศเข้ากะของพนักงานโรงงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีเรื่องเวลาที่แม่นยำและการสื่อสารที่ชัดเจนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการที่ในมนุษย์ทำเรื่องเหล่านี้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนเรื่องเวลาและการสื่อสารได้ เช่น การประกาศเวลาเข้าห้องสอบและกติกาในการเข้าสอบในมหาวิทยาลัย การที่ให้มนุษย์พูดอาจมีสิ่งที่ตกหล่น หรือ สื่อสารคลาดเคลื่อน จนส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคลอื่นได้ วันนี้จึงมาแนะนำเทคโนโลยีของ TOA

TOA  เป็นผู้เชี่ยวชสญทางด้านระบบประกาศอยู่แล้ว ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาช่วยเรื่องระบบประกาศเสียงตามเวลา คือ TOA TT-208 และ TOA EV-20R

TOA TT-208

TOA TT-208 คือ อุปกรณ์ที่เป็นตัวใช้กำหนดเวลาในการประกาศเสียง และ เมื่อได้เวลาที่กำหนดที่จะประกาศ  TOA TT-208  จะส่งสัญญาณพัลส์เอาท์พุตต่อเนื่อ 1 นาทีไปทริกอุปกรณ์ที่เก็บไฟล์เสียงไว้ โดย TOA TT-208  มีเอาท์พุตมากถึง 8 เอาท์พุต และ ยังมีเอาท์พุตที่เสียงเสียงกระดิ่งให้มาอีก 1 เอาท์พุต และ กรณีไฟฟ้าดับมีแบตเตอรี่สำรองในตัวสามารถอยู่ได้ถึง 100 ชั่วโมง สามารถตั้งค่ากำหนดเวลาได้ผ่านหน้าเครื่อง หรือ คอมพิวเตอร์ได้ สามารถซิงเวลาจากภายนอก หรือ ตั้งเป็นตัวแม่ ได้ หรือจะใช้เวลาจากคอมพิวเตอร์ได้

TOA EV-20R

TOA EV-20r คือ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บไฟล์เสียงที่ต้องการจะประกาศ โดยจะรับสัญญาณทริกให้ทำงานจาก TOA TT-208 สามารถเก็บไฟล์เสียงได้ 4 ข้อความ ข้อความละไม่เกิน 6 นาที โดยสามารถใส่ไฟล์เสียงเข้าไปในตัว หรือ จะกดบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนได้